فوزینیت – Fusinite

فوزینیت Fusinite ماسرالی است مربوط به بافت گیاهی که ساختمان بسیار حفظ شده و قابل شناخت دارد.
جداره‌های نازک، سخت وشکننده داشته، دارای برجستگی و انعکاس شدید می‌باشد. این اجزاء را می‌توان با زغال چوب فسیل شده مقایسه نمود.

اگر بعضی از فرم‌ها و یا ساختارهای ماسرالی را به توان به طور قاطع به عضو و یا بافت معیّنی از گیاه اطلاق نمود (مثلاً به بافت چوبی یا بافت پارانشیمی مثلاً در تلینیتی) در این صورت از اصطلاح «گونه ماسرال ‘maceral variety’ » (مانند کسیلوتیلینت xylotelinite و یا پارانشیموتلینیت parenchymotelinite) استفاده می‌نمایند و برعکس اگر اختلاف در منشاء ماسرال ها به خاطر شکل یا ساختار آن‌ها باشد (مثلاً در مورد فوزینیت fusinite، با ساختار سلولی که خوب حفظ نشده است و مربوط به زغال هائی می‌باشد که از فساد و تجزیه قسمت‌های چوبی درختان به وجود آمده و یا ساختار سلولی که خوب حفظ شده که از زغال چوب سوخته charcoal وجود آمده است) در این صورت از اصطلاح «تیپ ماسرال ها maceral types » استفاده می‌نمایند (مثلاً پیروفوزینیت pyrofusinite، اکسی فوزینیت oxyfusinite).
در خیلی از حالات دیواره‌های سلول‌های خالی خرد شده و توی همدیگر رفته‌اند که ساختار «بوگن» ‘Bogen’ یا ساختار «ستاره‌ای» ‘star’ از آن نتیجه شده است (شکل ۸۷-۱ b). به ویژه ساختارهای ستاره‌ای ریز و انواع زیاد ساختارهای فوزینیت در رگه «زغال دوده‌ای» ‘soot-coal’ در ساکسونی ظاهر می‌شود. اگر دیواره‌های سلولی قبل از فوزینیزاسیون به صورت پلاستیکی تغییر شکل بدهد در نتیجه ساختارهای فوزینیتی کج و کوله شده به وجود خواهد آمد. که پر از اجزای خرد شده با اشکال سوزنی شکل، دیواره‌های سلولی است که به آن «سوزن‌های فوزینیت» ‘fusinite needles’ گویند. در حال حاضر آن‌ها را جزو اینرتودترینیت می شمارند.
ساختار سلولی پیروفوزینیت غالباً از بافت‌های چوبی منشاء می‌گیرد. در زغال های ترسیری و مزوزوئیک حلقه‌های سالیانه را نیز می‌توان در فوزینیت ها مشخص ساخت. تناوب سلول‌های چوبی قبلا به و جود آمده با حفره‌های بین سلولی عریض و سلول‌های چوبی بعداًتشکیل شده با حفره‌های سلولی باریک مشخص کننده حلقه‌های سالیانه است.
فوزینیت اسکلرنشیمی fusinite sclerenchyma از چوب سرخس‌ها و سلول‌های سنگی فوزینیزه شده با حفرات سلولی باریک و تراچئید های (آوند ناقص) tracheids پلکانی نیز قابل تشخیص هستند. بقایای فوزینیزه شده لایه نازک برگ‌های سرخس‌ها گاهی اوقات در مقاطع مورب ظاهر می‌شوند.

attrinite- آترینیت

اجزاء ریز میکروسکوپی که به وسیله غشاء سلولزی احاطه شده‌اند و یا به وسیله ژله سلولزی اشباع شده‌اند تشکیل ذرات مخلوط tritus mixtes را می‌دهند که در مرحله لیگنیت متخلخل می‌باشند و به آن‌ها Attrinite گفته می‌شود. همین مخلوط در مرحله اوّلیه زغال، کمپاکت بوده و Densinite نامیده می‌شود. که در مرحله زغال این مخلوط حقیقی وجود نداشته و Desmocollinite جایگزین آن گردیده است.
هومودترینیت بر اساس درجه ژلیفیکاسیون به آترینیت attrinite و دنسینیت densinite تقسیم می‌شود. در آترینیت قطعات تخریبی و ژل به اجزای ریز تقسیم شده متخلخل به صورت بی نظم کنار همدیگر قرار گرفته‌اند و دیواره‌های سلولی از همدیگر جدا شده‌اند

کاش

               کاش

کاش گُل می کرد در دامانت ای گُل،

دانه هایِ اشک هایِ جاریَم

کاش بلبل می سرود آن شعر زیبا،

از بهارِ عمرِ  روزی واریَم

کاش خورشیدِ طلوعَم می درخشید ،

هَم سرودی می سرود

کاش خورشید غروبم در فَلَق می بود خود،

در خیمه گاه خواریَم

کاش با دل هم نمی کردی رفاقت،

دل به دنبال رفیقی باب بود

کاش در دل هم نمک ها  را نمی پاشید،

اَندر زَخم های کاریَم

کاش می ماندی نمی شد خشک،

این دریای طوفانی کویر

کاش می شد قایق خود را نمی راندم به هر سو،

دَر کویرِ جاریَم

کاش می شد قایقم  را با تو می راندم،

نبود آن صخره ها

کاش می شد نشکند سالم بماند در افق،

این قایق تنهایی ام

پاییز ۱۳۹۵