فونگینیت – funginite

funginite برخلاف اسکلروتینیت زغال های بیتومینه پالئوزوئیک، اسکلروتینیت های زغال های قهوه‌ای و سخت ترسیری حاوی بقایای قارچی هستند، به این جهت اصطلاح فونگیت ‘funginite’ به وسیله بنس (۱۹۵۶) Benes در این مورد بکار برده شده است. اصطلاح اسکلروتینیت به

PETROGRAPHY OF IRANIAN COAL

                          PETROGRAPHY OF IRANIAN COAL     Zadehkabir   Asadollah    National Iranian Steel Co. (NISCO), No.685, Valy-e-asr Av. Tehran,  IRAN,  ۱۹۹۹                                Abstract   The main commercial coal presence in Iran is connected with Upper Triassic, Early-Mid. Jurassic sediments that

هومودترینیت – humodetrinite

هومودترینیت – humodetrinite هومودترینیت بر اساس درجه ژلیفیکاسیون به آترینیت attrinite و دنسینیت densinite تقسیم می‌شود. در آترینیت قطعات تخریبی و ژل به اجزای ریز تقسیم شده متخلخل به صورت بی نظم کنار همدیگر قرار گرفته‌اند و دیواره‌های سلولی از

سمی فوزینیت – semifusinite

وقتی یک قطعه بزرگ فوزینیت در زیر نور منعکسه مورد مطالعه قرار گیرد، مشاهده می‌شود که انعکاس آن در جهت مشخصی کاهش می‌یابد و گاهی اوقات به کلی ناپدید می‌گردد؛ و رنگ آن هم از سفید به خاکستری تغییر می‌کند.

اینرتودترینیت – inertodetrinite

اینرتودترینیت کم و بیش دارای ذرات ریز با اندازه کوچک‌تر از ۳۰ میکرون با انعکاس قوی است. در کل، این ذرات، اجرا و بقایای فوزینیت، سمی فوزینیت، ماکرینیت و اسکلروتینیت می‌باشند. به خاطر کوچکی ذرات موجود در آن، امکان تشخیص

فوزینیت – Fusinite

فوزینیت Fusinite ماسرالی است مربوط به بافت گیاهی که ساختمان بسیار حفظ شده و قابل شناخت دارد.
جداره‌های نازک، سخت وشکننده داشته، دارای برجستگی و انعکاس شدید می‌باشد. این اجزاء را می‌توان با زغال چوب فسیل شده مقایسه نمود.

اگر بعضی از فرم‌ها و یا ساختارهای ماسرالی را به توان به طور قاطع به عضو و یا بافت معیّنی از گیاه اطلاق نمود (مثلاً به بافت چوبی یا بافت پارانشیمی مثلاً در تلینیتی) در این صورت از اصطلاح «گونه ماسرال ‘maceral variety’ » (مانند کسیلوتیلینت xylotelinite و یا پارانشیموتلینیت parenchymotelinite) استفاده می‌نمایند و برعکس اگر اختلاف در منشاء ماسرال ها به خاطر شکل یا ساختار آن‌ها باشد (مثلاً در مورد فوزینیت fusinite، با ساختار سلولی که خوب حفظ نشده است و مربوط به زغال هائی می‌باشد که از فساد و تجزیه قسمت‌های چوبی درختان به وجود آمده و یا ساختار سلولی که خوب حفظ شده که از زغال چوب سوخته charcoal وجود آمده است) در این صورت از اصطلاح «تیپ ماسرال ها maceral types » استفاده می‌نمایند (مثلاً پیروفوزینیت pyrofusinite، اکسی فوزینیت oxyfusinite).
در خیلی از حالات دیواره‌های سلول‌های خالی خرد شده و توی همدیگر رفته‌اند که ساختار «بوگن» ‘Bogen’ یا ساختار «ستاره‌ای» ‘star’ از آن نتیجه شده است (شکل ۸۷-۱ b). به ویژه ساختارهای ستاره‌ای ریز و انواع زیاد ساختارهای فوزینیت در رگه «زغال دوده‌ای» ‘soot-coal’ در ساکسونی ظاهر می‌شود. اگر دیواره‌های سلولی قبل از فوزینیزاسیون به صورت پلاستیکی تغییر شکل بدهد در نتیجه ساختارهای فوزینیتی کج و کوله شده به وجود خواهد آمد. که پر از اجزای خرد شده با اشکال سوزنی شکل، دیواره‌های سلولی است که به آن «سوزن‌های فوزینیت» ‘fusinite needles’ گویند. در حال حاضر آن‌ها را جزو اینرتودترینیت می شمارند.
ساختار سلولی پیروفوزینیت غالباً از بافت‌های چوبی منشاء می‌گیرد. در زغال های ترسیری و مزوزوئیک حلقه‌های سالیانه را نیز می‌توان در فوزینیت ها مشخص ساخت. تناوب سلول‌های چوبی قبلا به و جود آمده با حفره‌های بین سلولی عریض و سلول‌های چوبی بعداًتشکیل شده با حفره‌های سلولی باریک مشخص کننده حلقه‌های سالیانه است.
فوزینیت اسکلرنشیمی fusinite sclerenchyma از چوب سرخس‌ها و سلول‌های سنگی فوزینیزه شده با حفرات سلولی باریک و تراچئید های (آوند ناقص) tracheids پلکانی نیز قابل تشخیص هستند. بقایای فوزینیزه شده لایه نازک برگ‌های سرخس‌ها گاهی اوقات در مقاطع مورب ظاهر می‌شوند.

cutinite – کوتینیت

cotinite گروه اگزینیت شامل ماسرال های اسپورینیت sporinite، کوتینیت cutinite، سوبرینیت suberinite، رزینیت resinite، آلگینیت alginite و لیپتودترینیت liptodetrinite می‌باشد. کوتینیت Cutinite : متعلق به لایه کوتینیزه شده و یا کوتیکول است که در سطح فوقانی برگ‌ها یا کناره برخی

attrinite- آترینیت

اجزاء ریز میکروسکوپی که به وسیله غشاء سلولزی احاطه شده‌اند و یا به وسیله ژله سلولزی اشباع شده‌اند تشکیل ذرات مخلوط tritus mixtes را می‌دهند که در مرحله لیگنیت متخلخل می‌باشند و به آن‌ها Attrinite گفته می‌شود. همین مخلوط در مرحله اوّلیه زغال، کمپاکت بوده و Densinite نامیده می‌شود. که در مرحله زغال این مخلوط حقیقی وجود نداشته و Desmocollinite جایگزین آن گردیده است.
هومودترینیت بر اساس درجه ژلیفیکاسیون به آترینیت attrinite و دنسینیت densinite تقسیم می‌شود. در آترینیت قطعات تخریبی و ژل به اجزای ریز تقسیم شده متخلخل به صورت بی نظم کنار همدیگر قرار گرفته‌اند و دیواره‌های سلولی از همدیگر جدا شده‌اند