کلکسیون فسیل های گیاهی پرفسور شوایتزر

Schweitzer در سال ۱۹۵۳، فارغ التحصیل شد و در سال ۱۹۵۴، پس از یک سال کار در داروخانه، او یک داروساز مجاز شد . با این حال، در حالی که به عنوان داروساز کار می کرد، شروع به مطالعه گیاه شناسی کرد. حتی قبل از اینکه مدرک دکترای خود را در فرانکفورت بگیرد، شوایتزر به عنوان داوطلب مدیریت موزه تاریخ طبیعی را سرپرستی کرد و دکترای خود را بر روی “مطالعات تشریحی چوب از Dipterocarpaceae” نوشت. در سال ۱۹۶۶، شوایتزر استاد دانشگاه و “Wissenschaftlicher (عضو شورای علمی)، و پس از آن او یک محقق و معلم در دانشگاه بن تا زمان بازنشستگی اش در سن ۶۵ سالگی باقی ماند. او سردبیر مجله Palaeontographica Abبرای نزدیک به ۲۰ سال بود. پس از بازنشستگی اش، شوایتزر به طور کامل زندگی خود را به پژوهش palaeobotanical اختصاص داد. او جهت مطالعه و جمع آوری فسیل های گیاهی دو بار به قطب شمال رفت. شوایتزر در سال ۱۹۷۱، ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵ به ایران و افغانستان اعزام شد که چند ماه به طول انجامید . مقدار زیادی از فسیل هایی که او جمع آوری کرده بود موضوع دو مقاله است . یازده مقاله کلیدی از سال ۱۹۷۷ تا سال ۲۰۰۸ منتشر کرد و با توجه به بی ثباتی سیاسی پس از آن در منطقه، برخی از این محل ها درحال حاضر برای پالئوبوتانیست ها غیر قابل دسترس است. نمونه های جمع آوری شده توسط شوایتزر نشان دهنده بهترین نمونه های فسیلی در نوع خود است.هنوز هم نمونه های شکسته شده در حین بسته بندی آنها که با چسب روی روزنا مه های کهنه ایرانی با خط فارسی چسبانده شده است، به همان شکل در موزه نگهداری می شود. در مدتی که همراه ایشان برای جمع آوری فسیل های گیاهی از نقاط مختلف بودم بسیار آموختم. روانش شاد باد. وفات  او در بیستم ژانویه ۲۰۰۷ براثر ابتلای به سرطان اتفاق افتاد.

شناسایی فسیل های گیاهی رسوبات زغالدار ایران (سادونیکف)

شرحی کوتاه G.SADOVNIKOV  متخصص شناسایی فسیل های گیاهی مزوزوئیک از معدود متخصصین روسی بود که در فاصله سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۷ در ایران مشغول تحقیق و بررسی بود . نمونه فسیل های گیاهی بدست آمده از تمامی مقاطع مورد مطالعه بوسیله ی