ویس

یک قصهّ این اثر را بر اساس داستانی واقعی در نهم آبان ماه مطابق سی نوامبر نوشتم یادگاری باشد. قصه ای از ویس و رامین یا شبیه داستان مولوی قصه تلخ است و شیرین باید آنرا به شنوی آفتاب از