فهرست غزلیات

فهرست غزلیات   عناوین         صفحه ساقی مستان                       ۶ بار  خود  بستند  یاران        ۷ ساقی سیمین بر                  ۸ فریاد رس                         ۹ قدرت عشق                     ۱۰ حوصله ها                      ۱۱ جوانی                                    ۱۲ خیال                                  ۱۳ منتظر                               ۱۴ رحمت   کنی گدا را             ۱۵ شمع و پروانه