جوانی

  جوانی جوانی        را        فدا     کردم      بیابم        همزبانی       را نه جستم       همزبانی     را     و    گم   کردم   جوانی     را دگر پیرم  نه      همدردی   نه    از    گشتم    ره