بر تربت من

بر تربت من۲ بر تربت  من بر تربت  من  عاشق  شیدا  بنویسید                             دلداده ی آن دلبرافسونگرزیبا بنویسید آئینه صفت بودم ومبهوت  بد و نیک                            هر کو   که  به جانست، فریبا  بنویسید عقل من و تو عقل  زمینیست عزیزم                            ایکاش   مرا