فهرست غزلیات

فهرست غزلیات   عناوین         صفحه ساقی مستان                       ۶ بار  خود  بستند  یاران        ۷ ساقی سیمین بر                  ۸ فریاد رس                         ۹ قدرت عشق                     ۱۰ حوصله ها                      ۱۱ جوانی                                    ۱۲ خیال                                  ۱۳ منتظر                               ۱۴ رحمت   کنی گدا را             ۱۵ شمع و پروانه

      زندگی یعنی به موجی بسته باشی

  زندگی یعنی به موجی بسته باشی زندگی یعنی  به موجی بسته باشی ، با صدای یکنفر بشنوی و چون شنیدی جان بگیری، با صدای یک نفر هر چه از احساس داری را درآری، تا بچینی سفره ای عاشقانه راز

خوشتر

خوشتر ای لب گذار بر لب، بوس و کنار خوشتر                          پیشم اگر تو باشی، مست شراب خوشتر  بی نام و یادت ایدل، حاصل مرا چه دانی                    لبخند صبحگاهت از آفتاب    خوشتر بی   تو  حرام  بر  من هر  لحظه  زندگانی                        دل