فهرست اشعار آزاد

فهرست شعر آزاد موضوع                صفحه                                      کاش                         ۱ ماه من                       ۳ علم فریاد                    ۵ عقل و عشق                ۷ ارزن                       ۹ آشنائی                      ۱۱ از آن چه گذشت         ۱۴ وصف یار                   ۱۹ پیام مرگ                  ۲۰ بادبادک                    ۲۲ بر خیز تا که خود