خزان

    خزان خزانِ زردِ پائیزم زِدستِ بادِ پائیزی کجا دارم که بگریزم منم لولی وشِ مستانِ میخانه تو رفتی از بَرَم سَلانه سَلانه دلی کو هر زمانی با تو بوده دلی کو در رهت خونابه خورده به دست باد