خزان

    خزان خزانِ زردِ پائیزم زِدستِ بادِ پائیزی کجا دارم که بگریزم منم لولی وشِ مستانِ میخانه تو رفتی از بَرَم سَلانه سَلانه دلی کو هر زمانی با تو بوده دلی کو در رهت خونابه خورده به دست باد

فهرست اشعار آزاد

فهرست شعر آزاد موضوع                صفحه                                      کاش                         ۱ ماه من                       ۳ علم فریاد                    ۵ عقل و عشق                ۷ ارزن                       ۹ آشنائی                      ۱۱ از آن چه گذشت         ۱۴ وصف یار                   ۱۹ پیام مرگ                  ۲۰ بادبادک                    ۲۲ بر خیز تا که خود

کاش

               کاش

کاش گُل می کرد در دامانت ای گُل،

دانه هایِ اشک هایِ جاریَم

کاش بلبل می سرود آن شعر زیبا،

از بهارِ عمرِ  روزی واریَم

کاش خورشیدِ طلوعَم می درخشید ،

هَم سرودی می سرود

کاش خورشید غروبم در فَلَق می بود خود،

در خیمه گاه خواریَم

کاش با دل هم نمی کردی رفاقت،

دل به دنبال رفیقی باب بود

کاش در دل هم نمک ها  را نمی پاشید،

اَندر زَخم های کاریَم

کاش می ماندی نمی شد خشک،

این دریای طوفانی کویر

کاش می شد قایق خود را نمی راندم به هر سو،

دَر کویرِ جاریَم

کاش می شد قایقم  را با تو می راندم،

نبود آن صخره ها

کاش می شد نشکند سالم بماند در افق،

این قایق تنهایی ام

پاییز ۱۳۹۵

 

 

 

 

 زندگی

                                         زندگی زندگی نغمه زیبایی هاست زندگی حاصلی از یک رویاست زندگی ساختن شادی هاست زندگی آمدن و رفتن ماست روز بارانی عشق و هوس و بازی هاست پس بیا خوش باشیم