کتاب بیتومین

کتاب بیتومین فهرست مطالب فصل اول – کلیاتی درباره بیتومین -۱-۱ آشنایی تاریخچه تعریف واکس‌های طبیعی Native mineral waxes آسفالت‌های طبیعی Native asphalts آسفالتت ها Asphaltites پیروبیتوم های آسفالتی Asphaltic pyrobitumens ازوکریت Ozocerite مونتان واکس Montan wax. ژیلسونیت Gilsonite گراهامیت