گزارش کانه آرایی خاک استقلال آباده

فهرست موضوعی مطالب ‏عنوان بخش اول – اطلاعات کلی ‏- تا ریخچه مطا لعا ت زمین شناسی ‏- ساختما ن زمین شناسی معدن ا ستقلال – چینه شناسی – رسوبات دونین – رسوبات کربونیفر – رسوبات پرمین – رسوبات تریاس

اکتشاف خاک صنعتی معدن زه آباد

فهرست مندرجات مقدمه ۱ ‏موقعیت جغرافیایی ۱۰ راه دسترسی به منطقه اکتشافی ۱۱ تاریخچه مطالعات زمین شناسی در منطقه ۱۴ ‏زمین شناسی ۱۶ ‏پالئوژئوگرافی ۲۲ وضعیت زمین شناسی محدوده اکتشافی ۳۱ ‏شرایط تشکیل خاک های کائولینیتی و بنتونیتی ۳۸ روش