زندگی یعنی به موجی بسته باشی

  زندگی یعنی به موجی بسته باشی زندگی یعنی  به موجی بسته باشی ، با صدای یکنفر بشنوی و چون شنیدی جان بگیری، با صدای یک نفر هر چه از احساس داری را درآری، تا بچینی سفره ای عاشقانه راز