گزارش مطالعات تغليظ پذيري و پيش بيني  نتايج شستشو

گزارش مطالعات تغليظ پذيري و پيش بيني  نتايج شستشوی نمونه زغالسنگ

گزارش مطالعات تغليظ پذيري
و پيش بيني نتايج شستشوي
نمونه زغالسنگ

اوكلون مركزي واقع در پروده يك
منطقه طبس

ديماه ۱۳۷۵

 

 

 

 

 

فهرست مندرجات
پيشگفتار
ارزيابي دستگاه هاي تغليظ
– معيارهاي مستقيم
-معيارهاي غير مستقيم
مروري برمطالعات تغليظ پذيري روي لايه هاي مختلف زغالسنگ منطقه پروده
مطالعات انجام يافته
تحليل نتايج آزمايشات تغليظ پذيري انجام يافته در سالهاي قبل
نتايج آزمايشات تغليظ پذيري بر روي نمونه تكنولوزيكال تونل مركزي كه براي ارسال به
چين نمونه برداري شد.
تحليل نتايج آزمالشات تغليظ پذيري بر روي نمونه تكنولوژيك لايه C1 تونل مركزي
پروده يك
آناليز فراكسيوني
تحليل نتايج آزمايشات نمونه ۲A از تونل مركزي
پيش بيني هاي قابليت شستشوي زغالسنگ