کتاب استراتیگرافی رسوبات زغالدار البرز

کتاب استراتیگرافی رسوبات زغالدار ایران جلد  اول

فهرست
استراتیگرافی رسوبات زغالدار ایران
زون‌های ساختمانی – رخساره ای
استراتیگرافی رسوبات زغالدار ایران (گروه شمشک )
‏ سازند شمشک
مقطع تیپ بخش اکراسر
بخش اکراسر
مقطع تیپ بخش لله بند
بخش لله بند
مقطع تیپ بخش کلاریز
بخش کلاریز
مقطع تیپ بخش جواهرده
بخش جواهرده
مقطع تیپ بخش آلاشت
بخش آلاشت
زیر بخش آسیاب
زیر ‏بخش پشکلات
مقطع تیپ بخش انن
بخش انن
زیر بخش زوره
مقطع تیپ بخش شیرین دشت
بخش شیرین دشت
مقطع تیپ بخش دانسریت
بخش دانسریت

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه، تاریخ نشر: ۱۳۸۰، محل انتشار: شرکت ملی فولاد ایران، تالیف: اسدالله – زاده کبیر، تاریخ باز نشر:۱۳۹۲