ژئو شیمی زغالسنگ های ایران

ژئوشیمی زغالسنگ های ایران

فهرست
یادداشت
کلیات
کانی ها و عناصر نادر موجود در زغالسنگ ها.
۱ کانی‌ها در زغالسنگ های ایران.
۱-۱ کانی‌ها در زغالسنگ های البرز.
۲-۱ کانی‌ها در زغالسنگ های کرمان.
۳-۱ کانی‌ها در زغالسنگ های طبس.
۲ اندازه گیری موّاد معدنی و خاکستر در زغالسنگ:
۱-۲ آزمایش تعیین درصد خاکستر زغالسنگ:
۲-۲ مقدار خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱-۲-۲ مقدار خاکستر زغالسنگ های کرمان.
۲-۲-۲ مقدار خاکستر زغالسنگ های طبس.
۳-۲-۲ مقدار خاکستر زغالسنگ های البرز.
۳-۲ درجه حرارت ذوب خاکستر:
۱-۳-۲ مقدار قابلیت ذوب خاکستر زغالسنگ های کرمان.
۲-۳-۲ مقدار قابلیت ذوب خاکستر زغالسنگ های طبس.
۳-۳-۲ قابلیت ذوب خاکستر زغالسنگ های البرز.
۳ کانی‌های رسی

Minerals Clay1-5 انواع گوگرد موجود در زغالسنگ.
۲-۵ مکانیسم پیدایش گوگرد در زغالسنگ.
۳-۵ گوگرد آلی در زغالسنگ های ایران.
۴-۵ گوگرد کلّی در زغالسنگ های ایران.
۱-۴-۵ گوگرد کلّی در زغالسنگ های ناحیه البرز.
۲-۴-۵ گوگرد کلّی در زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۳-۴-۵ گوگرد کلّی در زغالسنگ های ناحیه طبس.
۵-۵ SO3 خاکستر در زغالسنگ های ایران.
۱-۵-۵ SO3 خاکستردر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۲-۵-۵ SO3 خاکستر در زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۳-۵-۵ SO3 خاکستر در زغالسنگ های ناحیه طبس.
۶ – اکسیدها و هیدروکسیدها Oxides and hydroxides

۸ – کانی‌های سنگین Heavy minerals
۹ – نمک‌ها Salts
۱۰ – عناصر شیمیائی در زغالسنگ ها و خاکستر زغالسنگ ها و عناصر نادر.
۱-۱۰ نقره Ag
۱-۱-۱۰ نقره Ag در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۲-۱۰ آلومینیوم Al
۱-۲-۱۰ آلومینیوم Al درخاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۲-۱۰ آلومینیوم Al در خاکستر زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۲-۲-۱۰ آلومینیوم Al در خاکستر زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۳-۲-۱۰ آلومینیوم Al در خاکستر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۳-۱۰ ارسنیک As
۴-۱۰ طلا Au
۵-۱۰ بورن B
۱-۵-۱۰ بورن B در خاکستر زغالسنگ ایران.
۶-۱۰ باریوم Ba
۱-۶-۱۰ باریوم Ba در خاکستر زغالسنگ ایران.
۷-۱۰ برلیوم Be
۱-۷-۱۰ برلیوم Be در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۸-۱۰ بیسموت Bi
۱-۸-۱۰ بیسموت Bi در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۹-۱۰ کلسیم Ca
۱-۹-۱۰ کلسیم Ca در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۹- ۱۰ کلسیم Ca خاکستر در زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۲-۹- ۱۰ کلسیم Ca خاکستر در زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۳-۹- ۱۰ کلسیم Ca در خاکستر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۱۰-۱۰ کادمیوم Cd
۱-۱۰-۱۰ کادمیوم Cd در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۱۰ کلر Cl
۱۲-۱۰ کبالت Co
۱-۱۲-۱۰ کبالت Co در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۳-۱۰ کروم Cr
۱-۱۳-۱۰ کروم Cr در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۴-۱۰ سزیوم Cs
۱-۱۴-۱۰ سزیوم Cs در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۵-۱۰ مس Cu
۱-۱۵-۱۰ مس Cu در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۶-۱۰ فلورین F
۱۷-۱۰ آهن Fe
۱-۱۷-۱۰ آهن Fe در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۱۷-۱۰ آهن Fe در خاکستر زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۲-۱۷-۱۰ آهن Fe در زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۳-۱۷-۱۰ آهن Fe در خاکستر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۱۸-۱۰ گالیم Ga
۱-۱۸-۱۰ گالیم Ga در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۹-۱۰ ژرمانیوم Ge
۲۰-۱۰ هلیوم و سایر گازهای نادر He
۲۱-۱۰ جیوه Hg
۲۲-۱۰ ید I و Br بروم.
۲۳-۱۰ ایندیوم In
۱-۲۳-۱۰ ایندیوم In در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۲۴-۱۰ فلزات قلیائی K, Na, Li, Rb,Cs
۱-۲۴-۱۰ فلزات قلیائی K,Na,Li,Rb,Cs درخاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۲۴-۱۰ فلزات قلیائی K,Na,Li,Rb,Cs در خاکستر زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۱-۲۴-۱۰ فلزات قلیائی K,Na,Li,Rb,Cs در خاکستر زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۱-۲۴-۱۰ فلزات قلیائی K,Na,Li,Rb,Cs در خاکستر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۲۵-۱۰ منیزیم Mg
۱-۲۵-۱۰ منیزیم Mg درخاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۲۵-۱۰ منیزیم Mg در خاکستر زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۲-۲۵-۱۰ منیزیم Mg در خاکستر زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۳-۲۵-۱۰ منیزیم Mg در خاکستر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۲۶-۱۰ منگنز Mn
۱-۲۶-۱۰ اکسیدمنگنز O Mn در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۲۷-۱۰ مولیبدن Mo
۱-۲۷-۱۰ مولیبدن Mo در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۲۸-۱۰ ازت N
۲۹-۱۰ سدیم Na
۳۰-۱۰ نیوبیوم Nb
۳۱-۱۰ نیکل Ni
۱-۳۱-۱۰ نیکل Ni در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۳۲-۱۰ فسفر P
۱-۳۲-۱۰ فسفر P در زغالسنگ های ایران.
۱۱-۳۲-۱۰ فسفر P در زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۲-۳۲-۱۰ فسفر P در زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۳-۳۲-۱۰ فسفر P در زغالسنگ های ناحیه البرز.
۳۳-۱۰ سرب Pb
۱-۳۳-۱۰ سرب Pb در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۳۴-۱۰ پلاتین Pt و فلزات پلاتینیوم Rh و Pd
۳۵-۱۰ رادیوم Ra
۳۶-۱۰ روبیدیوم Rb
۳۷-۱۰ رنیوم Re
۳۸-۱۰ آنتیمونی Sb
۱-۳۸-۱۰ آنتیمونی Sb در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۳۹-۱۰ اسکاندیوم Sc
۱-۳۹-۱۰ اسکاندیوم Sc در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۴۰-۱۰ سلنیوم Se
۴۱-۱۰ سلیکون Si
۱-۴۱-۱۰ سلیکون Si درخاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۴۱-۱۰ سلیکون Si در زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۲-۴۱-۱۰ سلیکون Si در خاکستر زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۳-۴۱-۱۰ سلیکون Si در خاکستر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۴۲-۱۰ قلع Sn –
۱-۴۲-۱۰ قلع Sn – در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۴۳-۱۰ استرانسیوم Sr
۱-۴۳-۱۰ استرانسیوم Sr در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۴۴-۱۰ تیتانیوم Ti
۱-۴۴-۱۰ اکسید تیتانیوم در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۱۱-۴۴-۱۰ اکسید تیتانیوم در خاکستر زغالسنگ های ناحیه کرمان.
۱۲-۴۴-۱۰ اکسید تیتانیوم در زغالسنگ های ناحیه طبس.
۱۳-۴۴-۱۰ اکسید تیتانیوم در خاکستر زغالسنگ های ناحیه البرز.
۴۵-۱۰ توریوم Th
۴۶-۱۰ تالیوم Tl
۴۷-۱۰ اورانیوم U
۴۸-۱۰ وانادیوم V
۱-۴۸-۱۰ وانادیوم V در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۴۹-۱۰ تنگستن w
۵۰-۱۰ اوتریوم و سایر عناصر خاکی نادر Y
۱-۵۰-۱۰ اوتریوم Y در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۵۱-۱۰ روی Zn
۱-۵۱-۱۰ روی Zn در خاکستر زغالسنگ های ایران.
۵۲-۱۰ زیرکونیوم Zr
۱-۵۲-۱۰ زیرکونیوم Zr در خاکستر زغالسنگ های ایران.

تعداد صفحات: ۲۶۹ صفحه، تاریخ نشر: ۱۳۸۰، محل انتشار: شرکت ملی فولاد ایران، تالیف: اسدالله – زاده کبیر، تاریخ باز نشر:۱۳۹۲