پترولوژی زغالسنگ (مبانی شناخت زغالسنگ)

۱-petrology of coal11-1

 

پترولوژی زغالسنگ (مبانی شناخت زغالسنگ)

 

۱-۱-۱گسترش و تکامل فسیل های گیاهی

۱-۱-۲اقلیم

  ۱-۱-۳شرایط پالئوژئوگرافی و تکتونیکی لازم

۱-۱-۳-۱ پالئوژئوگرافی

  ۱-۱-۳-۲ساختمان تكتونيكي

  ۱-۲سرعت افزايش ضخامت تورب، تراكم و آغاز تشكيل زغال ها

 ۱-۳گسترش فاسيس (رخساره ي) زغالي

 ۱-۳-۱تيپ رسوبات (برجا- نابرجا)

 ۱-۳-۲مجموعه ي گياهي به وجودآورنده ي تورب

 ۱-۳-۳شرايط محيط رسوب گذاري (آب شيرين، درياچه اي، دريائي شور و يا اشباع شده از كلسيم)

 ۱-۳-۴ورود موّاد غذايي (به باتلاق هاي اوتروف eutrophic و اليگوتروف oligotrophic)

 ۱-۳-۵تجمّع يون هاي هيدروژن فعاليت باكتري ها، گوگرد

 ۱-۳-۶درجه حرارت تورب

 ۱-۳-۷پتانسيل اكسيداسيون و احياء (هوازي، غيرهوازي)

 ۱-۳-۸تركيب شيميائي اجزاء گياهان تشكيل دهنده زغال

 ۱-۴دياژنز تورب و زغالی شدن

 ۱-۴-۱دياژنز تورب (تورب زايي peatification)

 ۱-۴-۲زغالی شدن

 ۱-۴-۲-۱مراحل زغالی شدن

 ۱-۴-۲-۲علل زغالی شدن

 ۱-۴-۲-۳زغالی شدن و بیتومينیزاسيون

 ۱-۴-۲-۴زغالی شدن و دیاژنز رسوبات غیر آلی

 -۲سازنده های میکروسکوپی زغالسنگ

 ۲-۱ ماسرال های زغال

 ۲-۱-۱تعیین اصطلاح «ماسرال»

 ۲-۱-۲سه گروه ماسرال ها

 ۲-۱-۲-۱گروه ویترینیت vitrinite group

۲-۱-۲-۱۱مشخّصات ماسرال

 ۲-۱-۲-۱۱۱تلینیت

۲-۱-۲-۱۱۲کلینیت

 ۲-۱-۲-۱۱۳کرپوکلینیت Corpocollinite

 ۲-۱-۲-۱۱۴ویترودترینیت Vitrodetrinite

 ۲-۱-۲-۱۲خواص فیزیکی ویترینیت

۲-۱-۲-۱۲۱ شکست Fracture، جلا lustre و شکاف بر داری fissuring

۲-۱-۲-۱۲۲ چگالی ویترینیت

۲-۱-۲-۱۲۳ شاخص انکسار Refractive index و شاخص جذب absorption index ویترینیت

۲-۱-۲-۱۲۴ انعکاس Reflectance ویترینیت

۲-۱-۲-۱۲۵ سختي ميكروسكوپي Microhardness ويترينيت

 ۲-۱-۲-۱۳خواص شيمايي ويترينيت

 ۲-۱-۲-۲گروه اگزينيت exinite (ليپتينيت)

 ۲-۱-۲-۲۱اسپورینیت Sporinite

۲-۱-۲-۲۱۱اطلاعات کلّی و مورفولوژی اسپور های فسیل

۲-۱-۲-۲۱۲تنیوسپور Tenuispores و کراسیسپور crassispores

۲-۱-۲-۲۱۳اسپورینیت Sporinite و میکرینیت micrinite

۲-۱-۲-۲۱۴ ظهور اسپورینیت و اهمیت استراتیگرافیک آن

۲-۱-۲-۲۱۵ خواص فیزیکی اسپورینیت

۲-۱-۲-۲۱۶خواص شیمیائی اسپورینیت

 ۲-۱-۲-۲۲کوتینیت

۲-۱-۲-۲۲۱منشاء

۲-۱-۲-۲۲۲ مورفولوژی کوتینیت در مقاطع صیقلی

۲-۱-۲-۲۲۳ظهور و اهمیت استراتیگرافیک کوتینیت

۲-۱-۲-۲۲۴ کوتیکولار آنالیز Cuticular analysis

۲-۱-۲-۲۲۵ خواص فیزیکی کوتینیت

 ۲-۱-۲-۲۳رزینیت

۲-۱-۲-۲۳۱ اطلاعات کلّی

۲-۱-۲-۲۳۲مورفولوژی رزینیت در مقاطع صیقلی و مقاطع نازک

۲-۱-۲-۲۳۳ ظهور و اهمیت استراتیگرافیک رزینیت

۲-۱-۲-۲۳۴خواص فیزیکی رزینیت

۲-۱-۲-۲۳۵خواص شیمیائی رزینیت

 ۲-۱-۲-۲۴آلگینیت

۲-۱-۲-۲۴۱ اطلاعات کلّی

۲-۱-۲-۲۴۲ مورفوگرافی پیلا و رینشیا آلگینیت

۲-۱-۲-۲۴۳ظهور آلگینیت

۲-۱-۲-۲۴۴ خواص شیمیائی آلگینیت

 ۲-۱-۲-۲۵لیپتودترینیت Liptodetrinite

 ۲-۱-۲-۲۶زغالی شدن ماسرال های اگزینیت

 ۲-۱-۲-۳ماسرال های گروه اینرتینیت

 ۲-۱-۲-۳۱فوزینیت

۲-۱-۲-۳۱۱توصیف فوزینیت

۲-۱-۲-۳۱۲ظهور فوزینیت

۲-۱-۲-۳۱۳خواص فیزیکی و شیمیائی فوزینیت

 ۲-۱-۲-۳۲سمی فوزینیت semifusinite

۲-۱-۲-۳۲۱ توصیف سمی فوزینیت

۲-۱-۲-۳۲۲ظهور سمی فوزینیت

۲-۱-۲-۳۲۳ خواص فیزیکی و شیمیائی سمی فوزینیت

 ۲-۱-۲-۳۳ماکرینیت macrinite

۲-۱-۲-۳۳۱ توصیف ماکرینیت

۲-۱-۲-۳۳۲ ظهور ماکرینیت

۲-۱-۲-۳۳۳خواص فیزیکی و شیمیائی ماکرینیت

 ۲-۱-۲-۳۴اینرتودترینیت inertodetrinite

۲-۱-۲-۳۴۱توصیف اینرتودترینیت

۲-۱-۲-۳۴۲ظهور اینرتودترینیت

۲-۱-۲-۳۴۳ خواص فیزیکی و شیمیائی اینرتودترینیت

 ۲-۱-۲-۳۵میکرینیت Micrinite

۲-۱-۲-۳۵۱ توصیف میکرینیت

۲-۱-۲-۳۵۲ ظهور میکرینیت

۲-۱-۲-۳۵۳ خواص فیزیکی و شیمیائی میکرینیت

 ۲-۱-۲-۳۶اسکلروتینیت Sclerotinite

۲-۱-۲-۳۶۱ اسکلروتینیت در زغال های ترسیری

۲-۱-۲-۳۶۲ اسکلروتینیت در زغال های کربونیفر

۲-۱-۲-۳۶۳ظهور اسکلروتینیت

۲-۱-۲-۳۶۴ خواص فیزیکی اسکلروتینیت

 ۲-۲میکرولیتوتیپ های زغال و مقاومت آنها

  ۲-۲-۱سه گروه میکرولیتوتیپ ها

  ۲-۲-۱-۱میکرولیتوتیپ های مونوماسرال

۲-۲-۱-۱۱ ویتریت Vitrite

۲-۲-۱-۱۲لیپتیت Liptite

۲-۲-۱-۱۳ اینرتیت Inertite

  ۲-۲-۱-۲میکرولیتوتیپ های بی ماسرال

۲-۲-۱-۲۱کلاریت

۲-۲-۱-۲۲ ویترینرتیت Vitrinertite

۲-۲-۱-۲۳ دوریت Durite

۲-۲-۱-۳  تری ماسریت

 ۲-۲-۲خواص فیزیکی و شیمیائی میکرولیتوتیپ ها

 ۲-۲-۳کربومینریت ها Carbominerites

 ۲-۲-۴لیتوتیپ های زغال های هومیک و ساپروپلیک

 ۲-۴-۱لیتوتیپ های زغال های هومیک

 ۲-۴-۱-۲ویترن Vitrain

  ۲-۴-۱-۲کلاراین Clarain

۲-۴-۱-۳ دوراین (زغال مات) Durain

 ۲-۴-۱-۴ فوزاین Fusain

 ۲-۴-۲ زغال های ساپروپلیک

 ۲-۴-۲-۱ زغال های کنل

 ۲-۴-۲-۲ زغال های بین کنل تا بوگهد

 ۲-۴-۲-۳ زغال های بوگهد

 ۲-۴-۳ شیل های زغالی، شیل های کنل و بوگهدی

  ۲-۵زغال های گندوانا

۲-۵-۱  مقدمه

    ۲-۵-۲ شرایط نهشته گذاری

   ۲-۵-۳شاخص های ماکروسکوپیک رگه های زغال های گندوانا

  -۳منشاء سازنده های پتروگرافیک زغالسنگ

 ۳-۱مقدمه و روش های تحقیق

  ۳-۲ منشاء ماسرال ها

  ۳-۲۱کلّیات

  ۳-۲۲گروه ویترینیت

   ۳-۲۲۱ مقدمه ای درخواص شیمیائی و بوتانیکی

  ۳-۲۲۲آلتراسیون در خلال مراحل پیت و زغال قهوه ای

  ۳-۲۲۳ماسرال های جداگانه

۳-۲۲۳-۱تلینیت، تلوکلینیت

۳-۲۲۳-۲ دسموکلینیتDesmocollinite،ویترودترینیتvitrodetrinite،دگرادینیت degradinite

۳-۲۲۳-۳ژلوکلینیت Gelocollinite

۳-۲۲۳-۴کورپوکلینیت Corpocollinite

  ۳-۲۲۴تغییرات ویترینیت در مراحل زغال های بیتومینه و آنتراسیتی

  ۳-۲۳گروه لیپتینیت (اگزینیت)

 ۳-۲۳۱مقدمه در مشخّصات شیمیائی و بوتانیکی

 ۳-۲۳۲تغییرات در خلال پیتی شدن peatification و زغالی شدن coalification

 ۳-۲۳۳ماسرال های جداگانه

۳-۲۳۳-۱ اسپورینیت

۳-۲۳۳-۲ کوتینیت

۳-۲۳۳-۳رزینیت

۳-۲۳۳-۳۱ترپن رزینیت Terpene Resins

۳-۲۳۳-۳۲ لیپید رزینیت Lipid resinite

۳-۲۳۳-۳۳ رزینیت ثانویه (اگزوداتینیت) Secondary ‘resinite ‘ (exsudatinite)

۳-۲۳۳-۴آلگینیت Alginite

۳-۲۳۳-۵ سوبرینیت Suberinite

۳-۲۳۳-۶ لیپتودترینیت Liptodetrinite

۳-۲۳۳-۷بیتومینیت Bituminite

  ۳-۲۴گروه اینرتینیت inertinite

 ۳-۲۴۱مقدماتی در مورد خواص شیمیائی و بوتانیکی

  ۳-۲۴۲تغییرات در خلال پیتی شدن و زغالی شدن

  ۳-۲۴۳ماسرال های جداگانه

۳-۲۴۳-۱فوزینیت و سمی فوزینیت

۳-۲۴۳-۱۱پیروفوزینیت

۳-۲۴۳-۱۲ دگرادوفوزینیت (اکسی فوزینیت)

۳-۲۴۳-۱۳فوزینیت مارک زغالی Rank fusinite

۳-۲۴۳-۱۴ فوزینیت اولیه

۳-۲۴۳-۲ اسکلروتینیت sclerotinite

۳-۲۴۳-۳ماکرینیت Macrinite

۳-۲۴۳-۴اینرتودترینیت Inertodetrinite

۳-۲۴۳-۵میکرینیت Micrinite

  ۳-۳منشاء میکرولیتوتیپ ها Origin of microlithotypes

 ۳-۳۱ ویتریت Vitrite

 ۳-۳۲کلاریت Clarite

 ۳-۳۳ دوریت Durite

  ۳-۳۴تری ماسریت Trimacerite

  ۳-۳۵ویتراینرتیت Vitrinertite

  ۳-۳۶فوزیت، سمی فوزیت Fusite, semifusite

  ۳-۳۷میکرولیتوتیپ های کمیاب

  ۳-۴منشاء زغال های ساپروپلیک (کنل ها cannels و بوگهدها bogheads)

  ۳-۵منشاء لیپتوبیولیت ها liptobioliths