نعل اسب

             نعل اسب

دمی بر در، دمی در سر

دمی آهی ز چشمانی

نگاهی..

و آنگاه از دروغین کلمه ها

آغاز عشق بی نشان را

از کتاب حسرت و حرمان

چنین انگاشتم..

هرگز..

که نعل اسب ابلق، حافظ یک بخت ابله نیست

و آنگاه از شب تاریک خود انگار پرسیدم..

شهاب ثاقب پر نور در شب چیست؟

این قطعه در تاریخ    ۱۸-۹-۱۳۵۱    در یزد    نوشته شده    است.