ندن اولدی

گونلَر هاموسی دای منه ایلّلر بَدَل اولدی               ایللَرکِچَه جَگ عُمرومَه یازمیش گِدَر اولدی

رسوای جهان اولدوغون اوندان بیلرم کی              ایستکلی لَریم هامّموسی گَلمیش گِدر اولدی

مَن ایستمه دیم گِتمه دیگین، چوخ بَتَراولدی           هَر کیمسی یَه سالدیم هوسی اُول گِدر اولدی

یاندیم یارادام نغملرین دای چوخ ایچیندن                هجران یِلی اَسمیش دیلَه گیم دَر بَدَر اولدی

رسوایِ جهان اولدوغون اوندان بیلرم کی              هرکیمسهَ دَه کی عِشق یاراندی خَبَر اولدی

عاشق اورَگی یانمالی دور دوری زاماندا                گر یانماسا بیل قَلب دی داشتان بَتَر اولدی

قوی یانسین اونون دا گوزَلیم یانماقی جاندی             جانان جَهان اولماقا،  اوتّتدان کِچَر اولدی

سَن دینمه دانیشما گِدن اولدی گلَن اولدی               باخ گورنَه گَتیرمیش نه آپارمش نَدَن اولدی

باخسان گورهَ سَن آی رَفی قارداش نه دییم من     بوردان گِدن آخَر دا گورَرسَن عَمَلیلَن گَلَن اولدی

۲۴/۲/۹۷