ما پاک زیستیم

                                                     ما پاک زیستیم

آنجا که قلب هایمان می کوفت سهمگین

آنجا که سینه هایمان چون کوره می گداخت

تنها نگاه بود و تبسم میان ما

دست تو بود و  دست من

این دوستان پاک

کز شوق سر به دامن هم می گذاشتند

وز این پل بزرگ !

پیوند دستها،

دلها به خلوت هم راه داشتند.

ما پاک زیستیم

ای سر کشیده از سفر سال های پیش

ای باز گشته از سفر خاطرات دور

در آن غروب که از هم جدا شدیم

در جلگه غروب غم آلود سرنوشت

شب را شناختم، چه سخت،

با هم گریستیم

ما پاک زیستیم

ما پاک باختیم

ای سر کشیده از سفر سال های پیش

ای باز گشته از سفر خاطرات دور

این قطعه در تاریخ ۲۷-۱۱-۱۳۴۹ سروده شده است.