قیر طبیعی در منطقه مغان استان اردبیل

 

قیر طبیعی در منطقه مغان استان اردبیل

گزارش اکتشافی قیر مغان۹۷