فونگینیت – funginite

funginite
برخلاف اسکلروتینیت زغال های بیتومینه پالئوزوئیک، اسکلروتینیت های زغال های قهوه‌ای و سخت ترسیری حاوی بقایای قارچی هستند، به این جهت اصطلاح فونگیت ‘funginite’ به وسیله بنس (۱۹۵۶) Benes در این مورد بکار برده شده است.
اصطلاح اسکلروتینیت به وسیله ICCP مورد تصویب قرار گرفته است. این اصطلاح از کلمه یونانی scleros به معنای سخت hard، خشن rigid، شفاف brittle گرفته شده است. اصطلاح اسکلروتینیت تمامی بقایای قارچی با انعکاس قوی از قبیل هیفا hyphae، میسلیا mycelia، پلکتنشیما plectenchyme، اسپور ها و اسکلروتیا sclerotia را در بر می‌گیرد که در زغال های ترسیری معمول هستند.