فهرست اشعار آزاد

فهرست شعر آزاد

موضوع                صفحه                                     

کاش                         ۱

ماه من                       ۳

علم فریاد                    ۵

عقل و عشق                ۷

ارزن                       ۹

آشنائی                      ۱۱

از آن چه گذشت         ۱۴

وصف یار                   ۱۹

پیام مرگ                  ۲۰

بادبادک                    ۲۲

بر خیز تا که خود         ۲۴

باران باش                  ۲۶

به همه خواهم گفت       ۳۰                                    

چهار دیواری اختیاری نیست ۳۲

چوپان                           ۳۳

سنفونی پیاده رو ۱             ۳۶

عصای چوبی                    ۴۰

پیام مرگ                       ۴۳

در چهار دیواری                ۴۴

دل سنگی                        ۴۸

درخت                           ۴۹

انتظار                            ۵۱

عشق بازی                      ۵۴

گل                               ۵۷

همه چی آرام است            ۶۰

حاشیه                           ۶۲

حسرت                          ۶۳

خالق                          ۶۵

خون دل                        ۶۷

لحظه های بودن               ۶۸

ما پاک زیستیم               ۷۰

مستی                         ۷۲

نعل اسب                      ۷۵

نگاه بود نگاه                   ۷۶

پاییز                            ۷۷
پدر                             ۸۰

پشت دریا ها                  ۸۲

سر رود                        ۸۴

ستاره بخت                   ۸۷

صید و صیاد                   ۸۹

سیل                             ۹۰

شهر آرام است                ۹۲

شنا ممنوع                      ۹۹

تاسف                        ۱۰۲

تک درخت                 ۱۰۴

طفل                          ۱۰۵

انسانم آرزوست            ۱۰۷

تو می آیی                   ۱۱۶

مساوی                      ۱۲۰

زندگی                        ۱۲۴

یکدل نه صد دل             ۱۲۴