کتاب ها

۱- پرمین بالایی و مرز پرموتریاس در ایران
۲- گزارش زمین شناسی رسوبات زغالدار البرز غربی
۳- گزارش زمین شناسی رسوبات زغالدار آبیک-هیو
۴- گزارش زمی شناسی رسوبات زغالدار آذربایجان
۵- گزارش طرح دیاتومیت – منگنز اردبیل
۶- گزارش اکنتشاف تفضیلی بلوک شمالی معدن سنگرود وتهیه نقشه هیپسومتری ۱/۲۰۰۰ معدنی برای اولین بار توسط کارشناسان ایرانی
۷- گزارش معدن زغالسنگ خطب
۸- زمین شناسی رسوبات زغالدار مزوزوئیک جلد اول البرز
۹- زمین شناسی رسوبات زغالدار مزوزوئیک جلد دوم ایران مرکزی
۱۰- زمین شناسی رسوبات زغالدار حوضه طبس – نایبند
۱۱- کیفیت زعالسنگ جلد اول
۱۲- کیفیت زعالسنگ جلد دوم
۱۳- کیفیت زعالسنگ جلدسوم
۱۴- کیفیت زعالسنگ جلد چهارم
۱۵- کیفیت زعالسنگ جلد پنجم
۱۶- فراوری خاک نسوز استقلال آباده
۱۷- فراوری خاک نسوز سمیرم
۱۸- بررسی خاک نسوز بوکسیتی دوپلان
۱۹- گزارش معدن خاک صنعتی زه آباد
۲۰- مطالعات کک سازی در ایران
۲۱- استراتیگرافی رسوبات زغالدار ایران
۲۲- بیتومین
۲۳- اسفالت
۲۴- مطالعات زغالشویی معدن پروده طبس
۲۵- بررسی صنعت نسوز در ایران
۲۶- بررسی معدن باریت آسارا
۲۷- بررسی معدن باریت کمر مهدی
۲۸- بررسی معدن باریت طالقان
۲۹-

تولید-مصرف و تجارت جهانی زغالسنگ، نفت،گاز طبیعی