در جواب خانم سلطانی دانشجوی دوره دکترای دانشگاه شهید بهشتی

اكتشاف و تخمين ذخيره باريت ليلستا ن غربى كرج-