خسرو خبر نداری

 

خسرو خبر نداری

خسرو خبر نداری، ازلرزش مکان و  از  کاخ  بد شگونت

شیرین  به شیون  آمد،در   کاخ  بی ستونت

ایام چند قرنی  به گذشته از تو  و آن شیوه  ی زبونت

کوه  و کمر    به   غرید ،از  ظلم   پر   فزونت

آن  کاخ  و آن    سر انجام  ، با بخت سرنگونت

فرهاد  کوه کن  هم،  قربانی    جنونت

امشب صدای تیشه از بیستون در آمد

فرهاد    زنده   گشته   ،تا  بر   کند  ستونت

برخیز گوی بر آ ن ،جغد خرابه گلزار

تاکی مگر بنالی ، با   این غم فزونت

آشفته  گشت فرهاد، از شیون دلازار

گویا که تیشه برسر   ،تا  بشکند غرورت

بمناسبت روز زلزله کرمانشاه سال ۹۶