جای تومن می میرم

جای تومن می میرم
یه روزی گفته بودم عاشقتم می میرم                 عشقت آتش زده آزرده دلی مسکینم
تو نه باشی به خدا بی تو فقط می میرم              تو بمان جان منی جای تومن میمیرم
نفسی هم نفسم از تو نفس میگیرم                   زندگی تلخ به کامم شده کن تدبیرم
بی تو مهتاب شبی باسحری دلگیرم                      بی تو بارانی و ابریست دل غمگینم
عشقت آخر به کشد یا به کند زنجیرم                  نرود یاد تو از خاطر من بادل درد آگینم
گفته بودی چو بیایی غم دل با تو بگویم             غم دل را نتوان گفت بجزخالق مهر آئینم
“اسدت”مرده کنون چون جسدی سنگینم           مرده از عشق تو و زنده به عشقت اینم
سروده شده در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷