تناسخ

تناسخ

مرغ و     ماهی     و پنیر     و سبزی

سیب    و    بادام    و    گلابی ،   گلقند

همه در چرخه این      دور فلک

رنگ رنگی شده اند از  یک بند

سبزه زیباست ولی آن سبزه

بود      روزی    به سر    سبز      بلند

این تسلسل به       تناسخ          پیوند

دام    در    دام    و تله      در   تله     بند

یوگی تنبل    و     آن شیر        نژند

هر   چه می  بینی   و   هر                قدرتمند

من ندانم که کی ام ، شاید    گاو

که یک عمر از دل او  دوشیدند

و در آخر کار ، به هوای پیری

یا به نذری به عقود، سر او  ببریدند

یا که خر ، خر     بی  مزد    و    پالان

که    یک عمر،     بار    بر       دوران      بود

و در آخر کار  ،پاس خدمت هایش

مرده اش را سگ      و گرگا     خوردند

یا    که شاهنشه                 دوران ، پر  زور

تخت شاهنشهی اش را فقرا به ربودند

و در آخر کار  ،پاس ذلت هایش

مومیایی شده   در آرامگه ش به غنودند

یا که شیر بیشه ، هر که را دید درید

همچو دندانش ریخت ، گرگ ها  بدریدند

آنچه من می بینم  آنچه من   می شنوم

ابری از خاطره هایی  که بهم لولیدند