اسفالت

فهرست

اسفالت

تعریف  اسفالت

تعریف بیتومن  Bitumen

پیشینه کاربرد قیر در بابل و ایلام

طبقه بندی دیگر اسفالت ها یا مواد بیتومینی بصورت جامد و نیمه جامد و مایع

سنگ های اسفالت Rock Asphalts

ترکیب تیپیک و خواص سنگ های اسفالت

اسفالت های دریاچه ای Lake Asphalts

اسفالت ترینیداد

اسفالت های نفتی هوا دمیده Air-blown petroleum as­phalts

اسفالت های نفتی

ترکیب و خواص

ترکیب اسفالت

اسفالتن ها

مالتن ها maltenes

پترولن ها petrolenes

تجزیه عنصری

وزن مولکولی (۶۷-۶۹)

اسفالت های مایع

Durability.

واحد تقطیر نفت خام.

تولید و فرایند

باقیمانده آسفالتی از نفت خام های مختلف

احیاء مستقیم.

سیمان  آسفالتی asphalt cement

واحد های تقطیر در خلا Vacuum distillation units

تولید آسفالت با احیاء مستقیم

آسفالت گیری پروپان.

محصولات حاصل از فرایند آسفالت گیری پروپان

دمیدن هوا Air-Blowing.

فرایند ناپیوسته. batch process

فرایند ناپیوسته برای دمش هوا.

فرایند پیوسته continuous process.

اکسید کننده های پیوسته Continuous oxidizers

آسفالت کاتالیستی Catalytic Asphalt.

آسفالت های حرارتی Thermal Asphalts.

آسفالت های مخلوط  Blended Asphalts .

امولسیون ها یا دوغاب ها.

دوغاب های معروف تر کاتیونی (cationic emulsions (132-133

جنبه اقتصادی

اغلب آزمایش های مورد استفاده برای آسفالت های نفتی

قیر نامحلول در پارافین نفتا (AASHTO T46)

 Bitumen insoluble in paraffin naphtha.

Bitumen soluble in carbon disulfide.

نقطه شکست  Breaking poinnd and adhesion.

سازگاری Compatibility.

آسفالت پوششی coating asphalt

آسفالت اشباع کننده saturating-grade asphalt

تقطیر  Distillation.

خاصیت انکمی   Ductility.

آسفالت های دوغابی شده یا ایموله شده  Emulsified asphalts.

نقطه اشتعال Flash point.

روش ظرف رو باز کلیولند Cleveland open cup method

روش ظرف رو باز تگ Tag open cup

آزمایش شناوری Float test.

یکنواختی Homogeneity.

نفوذ  Penetration.

نمونه گیری Sampling.

نقطه نرمی (روش حلقه و توپ(ring and ball method ، ASTM D36)

 Softening point.

وزن مخصوص Specific gravity.

آزمایش لکه  Spot test.

رنگ ( Stain.

حساسیت دمایی Temperature susceptibility.

تصحیح دما-حجم  Temperature-volume correction.

گرانروی Viscosity.

آب محتوای  Water content.

واکس محتوای Wax content.

مقاومت در برابر شرایط آب وهوایی یا هوازدگی Weathering

عوامل سلامتی و ایمنی

کاربرد ها

اسفالت احیاء مستقیم

آسفالت حرارتی

خواص آسفالت های تیپیک 

آسفالت های هوا دمش Air-Blown Asphalts .

آسفالت های مایع Liquid Asphalts.

 

تعداد صفحات: ۱۱۶ صفحه، تاریخ نشر: ۱۳۸۱،ترجمه : اسدالله – زاده کبیر، تاریخ باز نشر:۱۳۸۸