استراتیگرافی رسوبات زغالدار حوضه کرمان

 

کتاب جلد دوم  استراتیگرافی رسوبات زغالدار کرمان

 

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه، تاریخ نشر: ۱۳۸۰، محل انتشار: شرکت ملی فولاد ایران، تالیف: اسدالله – زاده کبیر، تاریخ باز نشر:۱۳۹۲