استراتیگرافی رسوبات زغالدار حوضه کرمان مقاله سافرانوف

مقاله انگلیسی

STRATIGHRAPHY OF TRIASSIC AND JURASSIC DEPOSITS OF KERMAN REGION

D.S. Safronov,  B.Y. Poliansky T.A. ,Sikztel

 

ترجمه فارسی

استراتیگرافی رسوبات زغالدار حوضه کرمان

تعداد صفحات: ۱۴ صفحه، تاریخ نشر: ۱۳۵۳، محل انتشار: شرکت ملی فولاد ایران، تالیف: سافرانف – پالیانسکی- سیکستل، ترجمه: رضا جلیلوند،  تاریخ باز نشر:۱۳۹۶