پترولوژی زغالسنگ (مبانی شناخت زغالسنگ)

۱-petrology of coal11-1   پترولوژی زغالسنگ (مبانی شناخت زغالسنگ)   ۱-۱-۱گسترش و تکامل فسیل های گیاهی ۱-۱-۲اقلیم   ۱-۱-۳شرایط پالئوژئوگرافی و تکتونیکی لازم ۱-۱-۳-۱ پالئوژئوگرافی   ۱-۱-۳-۲ساختمان تكتونيكي   ۱-۲سرعت افزايش ضخامت تورب، تراكم و آغاز تشكيل زغال ها  ۱-۳گسترش